ASIA'S INTEGRATED OIL, GAS & ENERGY TRANSFORMATION EVENT

12 - 14 DECEMBER 2018 | BANGKOK, THAILAND

Yoshihiko Kimata

Speaker Name

Yoshihiko Kimata

Chairman

Osaka Gas Singapore Pte. Ltd.

Profile on the way