30 JUNE - 2 JULY 2021 | BITEC, BANGKOK

Endorsed by

“การขับเคลือ นตลาดทีก ำลังเติบโตพร้อมก้าวข้ามปี ค.ศ. ๒๐๓๐ อย่างยัง ยืน” ทีง านแสดงเทคโนโลยีและการประชุม ฟิ วเจอร์
เอนเนอร์ยี เอเชีย กำหนดจัดขึน+ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีศ ูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร, วันที) ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐: นายธ รรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรว งพลังงาน
แถลงเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม พลังงานเพืออนาคตแห่งเอเชีย ‘ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ย)ี เอเชีย’
ซึ ง จ ะ เ ป็ น ก้ า ว สํ า คั ญ ไ ป สู่ ไ ท ย แ ล น ด์ เ อ น เ น อ ร์ ยี ๔ . ๐
โ ด ย ว า ง ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง แ ล ะ พัฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น น โ ย บ า ย ห ลั ก ที สํ า คัญ ข อ ง รั ฐ บ า ล
ซึงจะสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลให้แก่บริษัทด้านพลังงาน ทัง บริษัทแบบบูรณาการและเฉพาะทางจากทัว โลก
จึงทำให้งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุม ‘ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ย)ี เอเชีย’ เป็นแพลตฟอร์มทีสมบูรณ์แบบสำหรับ
บริษัทนํามันแห่งชาติ (National Oil Companies- NOCs) และบริษัทนํามันสากล (International Oil Companies- IOCs)
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเปลีย นแปลงจากการเป็นเพียงผู้ผลิตนํามันแบบดัง เดิมสู่การเป็นผู้จัดหาพลังงานแบบบูรณาการ
เพือให้เกิดการกำหนดสัดส่วนพลังงานทีม ีประสิทธิภาพและมีความยัง ยืนมากขึน ในเอเชีย

ร า ย ง า น จ า ก อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั น แ น ล เ อ น เ น อ ร์ ยี เ อ เ จ น ซี (IEA)
ชีให้เห็นถึงความต้องการพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพมขึนถึงร้อยละ ๘๐ ในระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๘๓
โดยไฮโดรคาร์บอนยังเป็นตัวแปรหลักในการเติบโตจากร้อยละ ๗๔ ในปี ๒๕๕๖ เป็นร้อยละ ๗๘ ในปี ๒๕๘๓
และคาดว่าก๊าซธรรมชาติจะเพม ขึน สองในสามในภูมิภาคนีโดยประเทศไทยยังมีการใช้ก๊าซเป็นแหล่งเชือ เพลิงสำหรับการผลิต
กระแสไฟฟ้ า โดยเห็นได้จ ากการจัดหานํ ามันเชือเพลิงกว่ าร้อยละ ๖๐ ของประเทศในวันนี ทำ ให้ IEA
คาดว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานจะเพิมถึง ๒.๕ ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๘๓

ฟิ ว เ จ อ ร์ เ อ น เ น อ ร์ยี) เ อ เ ชี ย ภ า ย ใ ต้ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น
จะเป็นการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมด้านพลังงานทีใหญ่ที$สุดในเอเชีย โดยจะเน้นไปทีอุตสาหกรรมด้านนํามัน ก๊าซ
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น
และเป็นเวทีจัดแสดงทีนำ เอาการผสมผสานของพลังงานหลายประเภทและเทคโนโลยีที$มีความสมบูรณ์แบบ
เ พื อ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที เ พ ม ขึ น ร ว ม ถึ ง ก า ร เ พ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
และสนับสนุนให้เกิดการเปลียนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนตํา งานจะจัดขึนในวันที ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ด้วยจำนวนผู้เยีย มชมงานกว่า ๑๕,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๒,๕๐๐
ค น ผู้บ ร ร ย า ย แ ล ะ วิท ย า ก ร ก ว่า ๓ ๐ ๐ ท่า น แ ล ะ บ ริษัท ผู้ร่ว ม อ อ ก ง า น ม า ก ก ว่า ๖ ๐ ๐ บ ริษัท
โดยมีกระทรว งพลัง ง านเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางผู้ทรงเกียรติในทุกภาคส่วน อาทิ ผู้แทนภาครัฐ
ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ร่วมกับบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ และบริษัท เอ็กซ์โปซิส
จำกัด ผู้ร่วมจัดงานทีเ ชีย วชาญจากประเทศไทย

นายธรรมยศ ศรีช่วย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีทีจะได้เป็ นเจ้าภาพจัดงานฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018
และรอต้อนรับผู้แทนองค์กรต่างๆทีจะไปร่วมในงาน เพือการพัฒนาอย่างต่อเนืองในอุตสาหกรรมด้านพลังงานของโลก
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที จ ะ บั ง เ กิ ด ขึ น
จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันและผลักดันเชิงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านพลังงานในอนาคตให้เติบโตขึน ได้ ไทยแลนด์
๔ . ๐ ห ม า ย ถึง โ อ ก า ส แ ล ะ ก า ร เ ป ลี)ย น แ ป ล ง ข อ ง ภ า ค ส่ว น พ ลัง ง า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ช่น กัน
ใ น ข ณ ะ ที เ ร า กํ า ลั ง ก้ า ว เ ข้ า สู่ โ ล ก ที ไ ร้ ค า ร์ บ อ น เ ข้ า ไ ป ทุ ก ที
การผลิตและการบริโภคพลังงานจะต้องปรับตัวครัง ใหญ่เพือเป็นการรับประกันว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของป
ระชากรทีเ พม จำนวนขึน”

“การจัดงานในประเทศไทยครัง นีสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนืองของประเทศในการส่งเสริมโครงการใหม่
ดึง ดูด ก า ร ล งทุ นใ นภา ค ส่ ว นพลัง ง าน แ ล ะ สื อ ส า ร อ ง ค์ ร ว ม ใ ห้ แ ก่ นัก ล งทุ นร ะ ดับนานา ช า ติข นาดใหญ่
ซึงเป็นตัวแปรสำคัญทีจะทำให้ประเทศเข้าไปอยู่บนแผนทีของโอกาสแห่งการลงทุน” ท่านรองปลัดกระทรวงพลังงาน
กล่าวเสริม

นอกจากนี ภายในงานยังมีการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรี ‘พิธีประกาศรางวัลและการมอบทุน’
เ พื อ ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร ง า น วิ จั ย แ ล ะ พัฒ น า ใ น ด้ า น พ ลั ง ง า น แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม
ใ น ทุ ก วั น ที จั ด แ ส ด ง เ พื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ เ พื อ น ร่ ว ม อ า ชี พ พั น ธ มิ ต ร ท า ง ธุ ร กิ จ
และผู้ทีเ กีย วข้องหลักในภาคส่วนพลังงาน

มร. คริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี บริษัทผู้จัดงาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย’
ได้เป็นผู้นำ เสนอแผนงานของการจัดงานนี อธิบายว่า “งานแสดงฯและการประชุมทีจะจัดขึนตลอด ๓ วันนี
จ ะเน้นไปทีพลัง ง านอนาคตทีก้าวหน้ า การจัดการพลัง ง านอย่ างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโ ลยีสะอาด
จากการตอบรับอย่างดีของงานระดับโลกทีจ ัดขึน โดยบริษัท ดีเอ็มจี อาทิ งานอดิเปค (ADIPEC) และแก็สเทค (Gastech)
จึงเชื$อว่างานทีจะเกิดขึนนีจะเป็นสถานทีพบปะทีจะได้รับความสนใจมากทีสุดของผู้ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรม
ซึ ง จ ะ ม า พ บ ป ะ แ ล ก เ ป ลี ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
และสัมผัสกับสถานการณ์และโซลูชัน ของพลังงานแห่งอนาคตทีเ กีย วเนืองกับนโยบายด้านพลังงานระยะยาวของโลก แน่นอน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ต ล า ด ที กํ า ลั ง เ ติ บ โ ต ด้ ว ย โ อ ก า ส ม ห า ศ า ล
และงานนีถือว่าเป็นโอกาสครัง แรกสำหรับทุกภาคส่วนทีจ ะได้มาอยู่ร่วมกันและสร้างแบบแผนสำหรับความมัน คงด้านพลังงาน
แ ห่ ง อ น า ค ต ข อ ง เ อ เ ชี ย
ทัง ยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ซือและผู้ขายจากทัว โลกได้มานำ เสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานแสดง
ร ว ม ถึง ก า ร ป ร ะ ชุม เ ชิง วิช า ก า ร สำ ห รับ อุต ส า ห ก ร ร มพลัง ง า น ข อ ง โ ล ก ใ น ก า ร แ ส ว ง ห า โ อ ก า ส ใ ห ม่ๆ
และความท้าทายของตลาดเอเชียทีน ่าตืนใจ”

“บริษัทฯ รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยง ต่อการสนับสนุนและความเข้าใจทีก ระทรวงพลังงานมอบให้กับงานนี ทำให้เรามัน ใจว่างาน
ค รัง ป ฐ ม ฤ ก ษ์ นี จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ต อ บ รั บ ที ดี ก า ร ไ ด้ มี โ อ ก า ส ร่ ว ม ง า น กั บ ท า ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น
จะยง เป็นการเน้นยําบทบาทและจุดยืนของประเทศไทยเพือนำเสถียรภาพและความมัน คงด้านพลังงานมาสู่ทุกคน” มร. ฮัดสัน
กล่าวเพิมเติม

ฟิ ว เ จ อ ร์ เ อ น เ น อ ร์ ยี เ อ เ ชี ย ยั ง ไ ด้ รับ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ที เ ส็บ โ ด ย น า ง จ า รุ ว ร รณ สุ ว ร รณศ า ส น์
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง สิ น ค้ า น า น า ช า ติ ที เ ส็ บ ก ล่ า ว ว่ า
“เ ร า ใ น ฐ า น ะ อ ง ค์ ก ร ข อ ง รั ฐ บ า ล ที ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ม ซ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยง ในการสนับสนุนการจัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2018 และต้องขอขอบคุณบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์
สำหรับความไว้วางใจและความเชือมัน ในการเลือกประเทศไทยให้เป็นเวทีจัดงานแสดงเทคโนโลยีนีเป็นครัง แรกในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ งานแสดงสินค้าของประเทศไทยเป็นทีย อมรับว่ามีศักยภาพสูง ทัง ยังเป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจทัง ในภูมิภาคอาเซียน
เอเชีย และทัว โลก ด้วยทำเลทีตัง ของประเทศไทยทีเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ความสะดวกในการทำธุรกิจ
เครือข่ายทีเ ข้มแข็งของทีเส็บทัง ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลไทยทีช ัดเจน
เราเชือมั นว่าสิงเหล่านีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดเวที ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย ในประเทศไทยในครัง นี
และงานนีจะเป็นเวทีสำคัญในการเชือมโยงผู้มีส่วนเกีย วข้องทัง หมดในด้านการพัฒนาภาคพลังงานของอาเซียนอีกด้วย”

ฟิ วเจอร์ เอนเนอร์ย)ี เอเชีย 2018 เป็นงานจัดแสดงล่าสุดในเครือของบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลล์ เอนเนอร์ยี
ในส่วนธุรกิจการประชุมและงานแสดงสินค้า ซึงยังรวมไปถึงงานทีใหญ่ทีสุดและสำคัญทีสุดของโลก คือ งาน Abu Dhabi
International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) ง า น แ ก็ ส เ ท ค (Gastech) ที เ มื อ ง บ า ร์ เ ซ โ ล น า
และงานโกลบอลล์ ปิโตเลียม โชว์ (Global Petroleum Show, GPS) ทีแ คนาดา 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ 

For media enquiries, please contact:

Rohaila Eas

Marketing Manager

dmg :: events Global Energy

T: +65 6422 1154

E: RohailaEas@dmgevents.com